Obsah

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu  "Požitavie - Širočina").

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Fokusová oblasť: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Kód výzvy: MAS_020/7.4/5

Dátum vyhlásenia: 27.3.2024

Dátum uzavretia: 24.5.2024

Typ výzvy: uzavretá výzva

Výzva MAS - CLLD - MAS_020/7.4/5

Výzva MAS - CLLD - MAS_020/7.4/5 s podpisom GDPR 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5

Príloha č. 4B Vzor žiadosti o NFP VERZIA 1.5 

Popis vypĺňania Žiadosti o NFP verzia 1.5 

Príloha č. 5B Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5 

Príloha č. 6b Podmienky poskytnutia príspevku výber. a hodnot. kritériá_VERZIA 1.5 

Príloha č. 8A Stavebný rozpočet_VERZIA 1.5

Príloha č. 16A Zoznam dokumentácie k VO 

Príloha č. 17B Informácia pre žiadateľov_VERZIA 1.5 

Príloha č. 19B Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci_VERZIA 1.5

Príloha č. 21B Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP_VERZIA 1.5

Príloha č. 22B Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5 

Príloha č. 24B Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5 

Príloha č. 29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD 

Príloha č. 30A Metodický pokyn k sociálnemu VO

Príručka pre prijímateľa leader_VERZIA 1.5 

Výberové a hodnotiace kritériá MAS Požitavie Širočina k dodatku č. 3 Stratégie CLLD final