Obsah

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu  "Požitavie - Širočina").

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

Podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Brarislavský kraj)

Fokusová oblasť: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Kód výzvy: MAS_020/7.2/6

Dátum vyhlásenia: 13.11.2023

Dátum uzavretia: 12.01.2024

Typ výzvy: uzavretá výzva

Výzva MAS - CLLD - MAS_020/7.2/6

Výzva MAS - CLLD - MAS_020/7.2/6 s podpisom GDPR

Prílohy k výzve:

Príloha č. 2B Projekt realizácie VERZIA 1.5

Príloha č. 4B Vzor žiadosti o NFP VERZIA 1.5

Popis vypĺňania Žiadosti o NFP verzia 1.5

Príloha č. 5B Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP VERZIA 1.5

Príloha č. 6b Podmienky poskytnutia príspevku výber. a hodnot. kritériá VERZIA 1.5

Príloha č. 8A Stavebný rozpočet VERZIA 1.5

Príloha č. 16A Zoznam dokumentácie k VO

Príloha č. 17B Informácia pre žiadateľov VERZIA 1.5

Príloha č. 19B Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci VERZIA 1.5

Príloha č. 21B Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP VERZIA 1.5

Príloha č. 22B Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov VERZIA 1.5

Príloha č. 24B Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF VERZIA 1.5

Príloha č. 29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD

Príručka pre prijímateľa leader VERZIA 1.5

Výberové a hodnotiace kritériá MAS Požitavie Širočina k dodatku č. 3 Stratégie CLLD final