Obsah

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu  "Požitavie - Širočina").

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

Podopatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Fokusová oblasť: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Kód výzvy: MAS_020/6.4/2

Dátum vyhlásenia: 30.07.2021

Dátum uzavretia: 25.10.2021

Typ výzvy: uzavretá výzva

Výzva MAS - CLLD - MAS_020/6.4/2

Výzva MAS - CLLD - MAS_020/6.4/2 s podpisom GDPR

Prílohy k výzve:

Príručka pre prijímateľa NFP Leader - verzia 1.3 

Usmernenie PPA pre MAS COVID-19

Príloha č. 2b - Projekt realizácie - verzia 1.3

Príloha č. 4b - Vzor žiadosti o NFP - verzia 1.3

Príloha č. 5b - Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP - verzia 1.3

Príloha č. 6B - Podmienky poskytnutia príspevku, výber .a hodnotiace kritériá - verzia 1.3

Príloha č. 8a - Stavebný rozpočet - verzia 1.3

Príloha č. 11b - Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc - verzia 1.3

Príloha č. 13a - Čestné vyhlásenie k VO - verzia 1.3

Príloha č. 13b - kez jednoduché účtovníctvo - verzia 1.3

Príloha č. 13b - kez mikroúčtovné jednotky - verzia 1.3

Príloha č. 13b - kez podvojné účtovníctvo - verzia 1.3

Príloha č. 14b - schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19.2 - verzia 1.3

Príloha č. 15a - Dokumentácia VO žiadateľ - verzia 1.3

Príloha č. 16a - Metodický pokyn k sociálnemu VO - verzia 1.3

Príloha č. 16b - Vyhlásenie o veľkosti podniku mps - verzia 1.3

Príloha č. 17b - Informácia pre žiadateľov - verzia 1.3

Príloha č. 18b - Príručka mps - verzia 1.3

Príloha č. 19b - Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci - verzia 1.3

Príloha č. 21b - Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP - verzia 1.3

Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov - verzia 1.3

Príloha č. 24B - Koordinácia synerg. účinkov a komplementarít medzi EŠIF - verzia 1.3

Príloha č. 27a - Usmernenie PPA 10/2017 aktualizácia č. 1

Príloha č. 23 - Výberové a bodovacie kritériá pre výber projektov MAS Požitavie - Širočina