Navigácia

Obsah

logo logo

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2024-Op12 vyhlásenej  Nitrianskym samosprávnym  krajom v  rámci Nástroja 1 LEADER NSK a z tohto dôvodu vyhlasuje  dňa 12.02.2024  na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v termíne od 12.02.2024 do 08.03.2024 pre opatrenia: 

 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu bude počas pracovných dní od 12.02.2024 do 08.03.2024  v čase od 10:00 do 14:00 hod. (alebo podľa dohody) v kancelárii  MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vo Veľkých Vozokanoch (budova Materskej školy). Je potrebné sa vopred ohlásiť a to buď telefonicky: 037/381 01 89, 0908 278 056 alebo prostredníctvom e-mailu: manazer@ozpozitavie-sirocina.sk alebo panikova.mas@gmail.com. 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spomínanej výzvy neváhajte kontaktovať našu kanceláriu.

Výzva PŠ/NSK/LEADER/2024

Prílohy k výzve:

Projektový návrh - Žiadosť o dotáciu (formulár)

prílohy k Projektovému návrhu:

Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie k hospodárnosti výdavkov 

Príloha č. 9 - Žiadosť o súhlasné stanovisko koordinátora regionálnej značky kvality (pre op.1) 

Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh)

Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 1

Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 2 

Usmernenie k enviromentálnym aktivitám 

Všeobecne záväzné nariadenie NSK č. 9/2020 

Programový manuál:

Programový manuál (PM1) 

DÔLEŽITÝ OZNAM k Výzve PŠ/NSK/LEADER/2024

Bližšie informácie k poskytovaniu konzultácií k projektovým návrhom a doručovaniu žiadostí do Kancelárie MAS nájdete v oznamoch na hlavnej stránke: hlavna-stranka-1/