Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dátum a čas

Dnes je streda, 28.10.2020, 9:45:09

Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, streda 28. 10. 2020
jasná obloha 16 °C 10 °C
štvrtok 29. 10. slabý dážď 14/8 °C
piatok 30. 10. mierny dážď 11/6 °C
sobota 31. 10. slabý dážď 14/7 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Workshop - DHZ a práca s deťmi a mládežou

Navigácia

Obsah

Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny OZ Mikroregión Požitavie – Širočina

VITAJTE 

Miestna akčná skupina - Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ pôsobí na území, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti Nitrianskeho kraja a zahŕňa celkovo 18 obcí a 1 mesto. Z toho 13 obcí sa nachádza v južnej časti okresu Zlaté Moravce 4 obce a mesto Vráble sú z okresu Nitra a obec Kozárovce z okresu Levice. Menovite hovoríme o obciach: Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Choča, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Tajná, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Čifáre, Telince, Kozárovce a mesto Vráble.

Viac informácií nájdete tu

 

Aktuality a informácie v regióne :


Výzva MAS_020/7.2/3

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stretégia CLLD mikroregiónu  "Požitavie - Širočina").

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

Podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Brarislavský kraj)

Fokusová oblasť: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Kód výzvy: MAS_020/7.2/3

Dátum vyhlásenia: 26.10.2020

Dátum uzavretia: 22.01.2021

Bližšie informácie k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/vyzvy-zo-strategie-clld-cast-prv/mas020-72-3/

 


 
Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID - 19 nájdete na priloženom linku: dokumenty/covid-19/
 

 

logoZmluva o poskytnutí dotácie z NSK

Oznamujeme Vám, že dňa 28.09.2020 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho samosprávneho krkraja - Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č. 9/2018.

Schválená výška dotácie pre Opatrenie 1. (Podpora držiteľov regionálnej značky kvality) a Opatrenie 2. (Podpora činnosti združení a spolkov) predstavuje 33 616,42 EUR.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (Kód výzvy: NSK/LEADER1/2020-Op12).  

Zmluva nadobúda účinnosť dňa 01.10.2020 

Zmluva o poskytnutí dotácie NSK

logo

 

 

 

 

 


Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q399-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 2. hodnotiaceho kola k 26.09.2020: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 275 002,50 €

 


Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q399-512-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 1. hodnotiaceho kola k 16.09.2020: 54 074,60 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 35 925,40 €

 


Výzva - Regionálny produkt PONITRIE

Značka regionálny produkt PONITRIE prešla do vlastníctva s správy Nitrianskej organizácie cestovného ruchu (NOCR), ktorá už dlhodobo spolupracuje s viacerými značkármi. 

Nitrianska organizácia cestovného ruchu ako Koordinátor regionálneho značenia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii Nitrianskej organizácie cestovného ruchu (Štefánikova 1, Nitra)  v termíne od 24. 8. 2020 do 12. 10. 2020.

Bližšie informácie k výzve nájdete na linku: https://visitnitra.eu/sk/regionalny-produkt-ponitrie/

 

 

Podpis Zmluvy o poskytnutí NFP

plagátObčianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ si dovoľuje informovať o podpise Zmluvy o poskytnutí NFP IROP-Z-302051AA11-511-51, ktorá nadobudla účinnosť 25.07.2020, t. j. o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Prevádzka kancelárie MAS - OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" - projekt II. (kód projektu 302051AA11)

 


Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-Q399-511-001 

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 1. hodnotiaceho kola k 26.06.2020: 24 997,50 €

 


Výzva:  IROP-CLLD-Q399-512-002

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-512-002

Dátum vyhlásenia: 16.06.2020

Oprávenení žiadatelia:

a) obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane)

b) združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

Bližšie informácie k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu: 

vyzvy/vyzvy-zo-strategie-clld-cast-irop/irop-clld-q399-512-002/

 


Dotazník

Národná sieť MAS SR (členská organizácia európskej siete ELARD) nás požiadala o súčinnosť a pomoc pri získavaní informácií z regiónu prostredníctvom dotazníka, ktorý pripravila iniciatíva ELARD. Tento dotazník môže byť veľkým prínosom pri ovplyvňovaní európskych ale i národných politík. Dotazník je v slovenskom jazyku a jeho vyplnenie Vám zaberie len zopár minút. Preto by sme Vás radi požiadali o jeho vyplnenie na uvedenom linku: http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_sk.html

 


10. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020"

plagát - súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2020Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 10. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020“. Využime príležitosť prezentovať krásy prírody nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti... 

Keďže súťaž je určená miestnym akčným skupinám, fotografie je potrebné zasielať našej kancelárii OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" a to najneskôr do 29. 5. 2020. Pracovníci kancelárie vyberú spomedzi zaslaných fotografií tú "naj" v každej kategórii a táto fotografia bude následne prihlásená do súťaže za našu MAS.

Fotografie zasielajte na mail: manazer@ozpozitavie-sirocina.sk alebo panikova.mas@gmail.com .  Zaslaním fotografie dáva jej autor zároveň súhlas k použitiu a zverejneniu fotografie na propagáciu súťaže a propagáciu PRV SR 2014 -2020. 

 

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR mesiac od zverejnenia (jún - júl  2020).

Súťaží sa v nasledovných kategóriách:

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje

 


Výzva:  IROP-CLLD-Q399-511-001

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q399-511-001

Dátum vyhlásenia: 26.03.2020

Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2,písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j.   osoby zapísané v obchodnom registri a  osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.  Oprávnenými osobami v rámci tejto výzvy sú aj mikro a malé podniky. Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

 

Bližšie informácie k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu: 

vyzvy/vyzvy-zo-strategie-clld-cast-irop/irop-clld-q399-511-001/

 


Výzva:  PŠ/NSK/LEADER/2020

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2020-Op12 vyhlásenej  Nitrianskym samosprávnym  krajom v  rámci Nástroja 1 LEADER NSK a z tohto dôvodu vyhlasuje  dňa 03.02.2020  na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ Výzvu na predkladanie Žiadostí o dotáciu v termíne od 03.02.2020 do 28.02.2020, pre opatrenia: 

 

 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

 2. Podpora činnosti združení a spolkov

 

Prijímanie žiadostí o dotáciu  bude počas pracovných dní od 03.02.2020 do 28.02.2020  v čase od 8:00 do 14:00 (alebo podľa dohody) v kancelárii  MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vo Veľkých Vozokanoch (budova Materskej školy).

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spomínanej výzvy neváhajte kontaktovať našu kanceláriu a to buď osobne alebo na tel. čísle 037/381 01 89,  0908 278 056. 

 

Bližšie informácie k výzve nájdete tu:  vyzvy/vyzva-nsk-leader-2020/

logologo

 

 

 

 


 

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" oznamuje, že z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa NFP Leader VERZIA 1.2 , aktualizuje  Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Mikroregiónu "Požitavie - Širočina") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).  Dĺžka trvania výzvy je od 30.10.2019 do 16.4.2020

 

zároveň oznamujeme zmenu kontaktných údajov manažéra MAS vo výzve

e-mail: manazer@ozpozitavie-sirocina.sk

tel. kontakt: +421 37 381 0189

bližšie informácie k výzve ako aj jej prílohy nájdete tu: 

vyzvy/vyzvy-zo-strategie-clld-cast-prv/mas020-64-1-aktualizacia-c-1/

 


ZMENA !!!

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" oznamuje, že sa zmenil termín ukončenia Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Mikroregiónu "Požitavie - Širočina") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Dĺžka trvania výzvy je od 30. 07. 2019 do 16.01.2020.

Zároveň oznamujeme zmenu kontaktných údajov manažéra MAS vo výzve

e-mail: manazer@ozpozitavie-sirocina.sk

tel. kontakt: +421 37 381 0189

bližšie informácie k výzve ako aj jej prílohy nájdete tu: 

vyzvy/vyzvy-zo-strategie-clld-cast-prv/mas020-74-1-aktualizacia-c-2/

 


 

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" vyhlasuje

 Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Mikroregiónu "Požitavie - Širočina") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj). 

 

 Dĺžka trvania výzvy je od 30.10.2019 do 16.4.2020

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu:

vyzvy/vyzvy-zo-strategie-clld-cast-prv/mas020-64-1/

 


 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu "PROJEKTOVÝ MANAŽÉR MAS“

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu „projektový manažér/manažérka MAS“.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 23.10.2019.

 

Spôsob doručenia žiadostí:

poštou na adresu OZ

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

Ing. Justína Pálková (predseda OZ)

Obecný úrad Malé Vozokany č. 46

951 82 Malé Vozokany

osobne

Obecný úrad Veľké Vozokany č. 200

Ing. Justína Pálková (predseda OZ)

Tel. číslo: 0918 862 027

elektronicky

e-mail: ou-velkevozokany@slovanet.sk

 

Osobný pohovor sa uskutoční iba s tými uchádzačmi, ktorí najlepšie vyhovujú stanoveným požiadavkám, potrebám projektu implementácie Stratégie CLLD a potrebám vyhlasovateľa.

Podrobnejšie informácie nájdete tu: požiadavky na projektového manažéra MAS

 


Pozvánka na konferenciu "Smart vidiek"

Pozývame Vás na odbornú konferenciu s názvom "Smart vidiek", ktorá sa bude konať pod záštitou doc. Ing. M. Belicu, PhD.- predsedu NSK v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 24.októbra 2019 o 9:15 hod. v priestoroch Agrokomplexu v Nitre (pavilón K). Súčasťou konferencie bude aj sprievodný program, a to remeselné trhy a prezentácie produktov držiteľov regionálnej značky kvality z Nitrianskeho kraja (Ponitrie, Nitrava, Hont, Podunajsko).  V prípade záujmu je potrebné Vašu účasť na konferencii potvrdiť e-mailom na stefan.kralik@unsk.sk a to najneskôr do 18.10.2019.

Pozvánku s bližšími informáciami nájdete tu: Pozvánka na konferenciu "Smart vidiek"

 


Zmena !!!!

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" oznamuje, že sa zmenil termín ukončenia Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Mikroregiónu "Požitavie - Širočina") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Dĺžka trvania výzvy je od 30. 07. 2019 do 05.12. 2019.

 

Zároveň oznamujeme zmenu kontaktných údajov manažéra MAS vo výzve

e-mail: ondrej.hanusovsky@gmail.com

tel. kontakt: +421 37 381 0189

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu: 

vyzvy/vyzvy-zo-strategie-clld-cast-prv/mas020-74-1-aktualizacia-c1/

 


Zmena !!!!

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" oznamuje, že sa zmenil termín ukončenia Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Mikroregiónu "Požitavie - Širočina") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

 

Dĺžka trvania výzvy je od 21. 05. 2019 do 17.10. 2019.

 

Zároveň oznamujeme zmenu kontaktných údajov manažéra MAS vo výzve

e-mail: ondrej.hanusovsky@gmail.com

tel. kontakt: +421 37 381 0189

 

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu: 

vyzvy/vyzvy-zo-strategie-clld-cast-prv/mas020-72-2-aktualizacia-c-1/

 


Kurz - Predaj z dvora

SPU Nitra, Fakulta európskych štúdií, organizuje Kurz celoživotného vzdelávania na tému "Predaj z dvora". Kurz je určený malým podnikateľom v poľnohospodárstve ako aj nepodnikateľom, ktorí majú záujem predávať svoje dopestované produkty "z dvora". Kurz, v trvaní 2 dni, povedie skúsená lektorka v tejto oblasti. Organizačne zabezpečuje kurz Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre).

Termín kurzu: 14 . a 15 . novembra 2019

Cena kurzu: 60,00 eur

Rozsah kurzu: 10 hodín

Zaslanie prihlášky do: 20.  septembra 2019

Bližšie informácie nájdete tu: Pozvánka na kurz - Predaj z dvora

 

 


 

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Mikroregiónu "Požitavie - Širočina") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).  

Dĺžka trvania výzvy je 

od 30.07 2019 do 21.11 2019.

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete tu: 

 


logoZmluva o poskytnutí dotácie z NSK

Oznamujeme Vám, že dňa 10.  07. 2019 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho samosprávneho krkraja - Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č. 9/2018.

Schválená výška dotácie pre Opatrenie 1. (Podpora držiteľov regionálnej značky kvality) a Opatrenie 2 (Podpora činnosti združení a spolkov) predstavuje 30 300,- EUR.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (Kód výzvy: NSK/LEADER1/2019-Op12).                                 logo

Zmluva nadobúda účinnosť dňa 13. 07. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie NSK

 

 


 

OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Mikroregiónu "Požitavie - Širočina") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  

Dĺžka trvania výzvy je od 21. 05. 2019 do 26. 09. 2019. 

Viac informácií k výzve nájdete tu: vyzvy/vyzvy-zo-strategie-clld-cast-prv/mas020-72-2/

 


 

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne

 

od 15. 5. 2019  do 28. 6. 2019 

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

 

Výzva č. 1 - pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

Výzva č. 2 - pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

 

Výzva č. 3 - pre podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 

Bližšie informácie k výzvam nájdete tu: vyzvy/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp-pre-cast-prv-2014-2020/

 


9. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 9. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.

Využime príležitosť prezentovať krásy prírody nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti...

Súťaž je určená miestnym akčným skupinám, preto fotografie zasielajte našej kancelárii OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" a to najneskôr do 25. 5. 2019. Pracovníci kancelárie vyberú spomedzi zaslaných fotografií tú "naj" v každej kategórii a táto fotografia bude následne prihlásená do súťaže za našu MAS.  Fotografie zasielajte na mailovú adresu: tatiana.partlova@gmail.com alebo panikova.mas@gmail.com .

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR mesiac po zverejnení (jún 2019).

O absolútnom víťazovi budú môcť rozhodnúť účastníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2019, počas ktorej bude prebiehať aj slávnostné ocenenie víťazov.

Súťaží sa v nasledovných kategóriách:

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS/VSP

7. Naše kroje

 


 

OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2019 - PRV SR 2014-2020

Harmonogram výziev nájdete tu: vyzvy/harmonogram-vyziev-prv-pre-rok-2019-oz-pre-rozvoj-mikroregionu-pozitavie-sirocina/

 


leader

 

nsk

 

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2019-Op12 vyhlásenej  Nitrianskym samosprávnym  krajom v  rámci Nástroja 1 LEADER NSK a z tohto dôvodu vyhlasuje  dňa 22. 1. 2019  na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ výzvu na predkladanie Žiadostí o dotáciu v termíne od 22. 1. 2019   do 18. 2. 2019, pre opatrenia: 

 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie žiadostí o dotáciu  bude počas pracovných dní od 22. 1. 2019 do 18. 2. 2019  v čase od 8:00 do 14:00 (alebo podľa dohody) v kancelárii  MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vo Veľkých Vozokanoch (budova Materskej školy).

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s aktuálnou výzvou nás neváhajte kontaktovať. Termín osobného stretnutia si môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky. 
 
Bližšie informácie o výzve, vrátane príloh nájdete tu: vyzvy/vyzva-nsk-leader-2019/
logo

Úspešne zrealizované projekty

Ku koncu kalendárneho roka 2018 sa v našej kancelárii podarilo úspešne dokončiť 9 projektov, ktoré boli spolufinancované z Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci Nástroja 1 LEADER. Do výzvy sa mohli zapojiť občianske združenia a spolky z nášho regiónu a držitelia regionálnej značky kvality. Výška dotácie činila spolu 30 135,- €. Konkrétne to boli projekty:

- Kroje a akordeón pre FSk Praslica z Kozároviec

- Táborové vybavenie pre Slovensky skauting v meste Vráble

- Náučno-informačné označenie pre Združenie novianskych vinohradníkov

- Bedeker pre združenie Terroir Požitavie

- Technické vybavenie výroby medu pre Cera mel, s.r.o. v obci Choča

- Rekonštrukcia výrobnej prevádzky tekvicového oleja pre Ing. Juraja Vodného v Tesárskych Mlyňanoch

- Outdoorové workoutové ihrisko pre o.z. Požitavie – Širočina vo Veľkých Vozokanoch

- Párty stan a pivné sety pre činnosť DHZ Tesárske Mlyňany

- Rekonštrukcia vínnej pivnice pre H2G, s.r.o. v Nevidzanoch


Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie OZ (najvyšší orgán MAS) na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2018 schválilo zapracovanie zmien stratégie, stanov, personálnej matice a organizačný poriadok v zmysle aktualizovaného Systému riadenia CLLD (miestneho rozvoja vedeného komunitou)  pre programové obdobie 2014 – 2020. Na tomto zasadnutí bolo schválené aj prijatie nových členov, takže aktuálne má OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ spolu 43 členov, z toho je 19 členov z verejného sektora, 12 členov z podnikateľského sektora a 12 členov z občianskeho sektora.


Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“

konferenciaDňa  12. 11. 2018 sa pod záštitou NSK a NSRV SR v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre konala konferencia „ Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“. Podujatie otvoril doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda NSK. Spomedzi mnohých prednášajúcich sa k danej téme vyjadrila aj prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.  a predstavila projekt BIOREGIO, ktorého cieľom je posilniť obehové poľnohospodárstvo (tzv. cirkulárnu ekonomiku) využívaním odpadu v regiónoch. V ďalšej časti konferencie svojou prezentáciou prispela aj Mgr. Daniela Kozáková, ktorá informovala o implementácii regionálnej značky kvality NITRAVA na území MAS Cedron – Nitrava. Zástupkyňa regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj PaedDr. Katarína Skalická, PhD. vyzdvihla prínos regionálnych antén, ktoré sú akoby kontaktným bodom pre MAS v poskytovaní informácií v rámci Nitrianskeho kraja. Túto podnetnú konferenciu si nenechali ujsť ani zástupcovia obcí, za našu MAS to bola Mgr. Jana Ďurčeková, starostka obce Malé Vozokany a p. Alena Záhoreczová, starostka obce Choča.  Sprievodným programom boli remeselné trhy a prezentácia produktov držiteľov regionálnych značiek kvality.  Za našich remeselníkov sa trhov zúčastnili a svoje výrobky prezentovali:

-  p. Zdenka Grgulová (Cera Mel s. r. o.) – výroba medu, medových a včelárskych výrobkov

-  Ing. Juraj Vodný (Olej z dvora) – výroba tekvicového oleja z pražených tekvicových jadierok

-  Ing. Marián Gyepes  (H2G, s. r. o. ) – výroba vína pod značkou Vinum Vivo


Konferencia „Postupy MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“

konferenciaV dňoch 22. – 24. 10. 2018 sa v Demänovskej doline konala odborná konferencia určená pre zástupcov miestnych akčných skupín, ktorú organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov. Cieľom tejto konferencie bolo poskytnutie podrobných informácií k postupom MAS v kontexte implementácie stratégií CLLD. Diskutovalo sa o pripravovanej príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR pre programové obdobie 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Ďalšia časť konferencie sa venovala verejnej i neverejnej časti ITMS2014+, najmä problematike súvisiacej s výzvami, ale i problematike integrácií. Prítomní boli i zástupcovia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie a odpovedali na otázky týkajúce sa daných tém. Konferencia bola veľmi podnetná a odniesli sme si z nej mnoho užitočných informácií.

konferenciakonferenciakonferencia


 

LEADER NSK

logoMiestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina", verejno súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK vyhlasuje dňa 3.10.2018 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie-Širočina" výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v termíne od 

3. 10. 2018 do 26. 10. 2018, pre opatrenia:

 

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

2. Podpora činnosti združení a spolkov

 

Prijímanie ŽoNFP počas pracovných dní od 3.10.2018 do 26.10.2018 v čase od 8:00 do 14:00 (alebo podľa dohody) v kancelárii MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie-Širočina" vo Veľkých Vozokanoch (budova Materskej školy) .

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s aktuálnou výzvou nás neváhajte kontaktovať. Termín osobného stretnutia si môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky. 

 

Bližšie informácie o výzve, vrátane príloh nájdete tu:  vyzvy/vyzva-nsk-leader-2018/

logo


Zmluva o poskytnutí dotácie

Oznamujeme vám, že dňa 25.09.2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená (ďalej len „NSK“) v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 2/2017.

Schválená výška dotácie pre Opatrenie 1. (Podpora držiteľov regionálnej značky kvality) a Opatrenie 2 (Podpora činnosti združení a spolkov) predstavuje 32 545,-EUR.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (Kód výzvy: NSK/LEADER1/2018-Op12).

Zmluva nadobúda účinnosť dňa 27.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie NSK


Naša MAS na Odbornej exkurzii v Slovinsku

Zástupcovia Miestnej akčnej skupiny Požitavie – Širočina využili možnosť reprezentovať našu oblasť nie len za hranicami mikroregiónu, ale aj za hranicami republiky. V dňoch 5. – 8. septembra 2018 sa zúčastnili študijnej cesty do Slovinska na území MAS Prlekija, MAS Spodnia savinjska dolina a MAS Srce Slovenije. Exkurzia organizovaná Regionálnymi anténami NSRV pre Nitriansky a Trnavský kraj bola zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

Pre účastníkov bol pripravený zaujímavý program zahŕňajúci účasť na odbornom podujatí „Festival slovinských MAS 2018 – Spoločne pre rozvoj vidieka“, ktoré pozostávalo z odbornej konferencie zameranej na hodnotenie stratégií CLLD a prehliadky príkladov dobrej praxe. Navštívili napr. Park zážitkov v Križevci, remeselnícke centrum v obci Veržej, Múzeum ľudovej kultúry a veterný mlyn Stara gora. V meste Žalec pripravili hostitelia návštevu Eko-múzea spojenú s prednáškou o histórii pestovania chmeľu a pivovarníctva. Byť v Žalci a nezájsť k unikátnej pivnej fontáne „Zelené zlato“ – ako by si tam ani nebol. Slovenská výprava nesklamala a s chuťou degustovala vzácne dedičstvo južanských bratov tiež.

Dôležitým bodom programu cesty bola konferencia hodnotiaca stratégie CLLD zahŕňajúca diskusie na tému modelov a návrhov hodnotenia stratégií CLLD a prezentovanie návrhov pre projekty spolupráce MAS. V závere boli pre poslucháčov pripravené workshopy kde pracovali v menších skupinách. Výstupy z jednotlivých pracovných skupín boli ich zástupcami v záverečnej sekcii.

Azda najvzácnejším suvenírom, ktorý si delegáti z cesty priniesli bolo množstvo inšpirácií pre ďalšie aktivity prospešné pre rozvoj vidieka.

 

Ing. Tatiana Partlová, odborná administratívna asistentka MAS „Požitavie – Širočina“

 

exkurzia v Slovinsku

 

 

 

 


Agrokomplex 2018

V dňoch 18. – 19. 8. 2018 sa v Nitre na výstave AGROKOMPLEX 2018 prezentovalo aj naše Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie-Širočina. V pavilóne F bola realizovaná expozícia, ktorá prezentovala jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tento ročník bol obohatený o prepojenie s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a Agentúrou pre rozvoj vidieka. Pavilón niesol názov - INOVUJEME slovenský vidiek a prezentoval výber oblastí, na ktorých je možné žiadať finančný príspevok. Medzi mnohými ďalšími Miestnymi akčnými skupinami malo zastúpenie aj naše Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina. Z nášho regiónu sa v programe predstavili Folklórny súbor Chočanka, Folklórny súbor Volkovčanka a Folklórny súbor Praslica. Svoje víno prezentovala aj spoločnosť H2G.

stánok OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie-ŠiročinaFS VolkovčankaFS ChočankaFS Praslica


Priateľské stretnutie s partnerskou MAS regiónu Haná

Dňa 15.8.2018 sa v Nevidzanoch v areáli vinohradu H2G s. r. o. uskutočnilo priateľské stretnutie s partnerskou MAS regiónu Haná. Naši českí priatelia už tradične najprv zavítali na termálne kúpalisko do Podhájskej a rovno z tadiaľ sa prišli ubytovať priamo do prostredia krásnych viníc spoločnosti H2G do Nevidzian. Tam ich už čakal kolektív našej kancelárie a pani predsedníčka  Ing. Justína Pálková ich srdečne privítala. Počas celého stretnutia bolo cítiť výbornú atmosféru, ktorú umocňovala degustácia vína z tamojších viníc a ochutnávka grilovaných špecialít. Pozvanie prijali aj niektorí naši členovia a starostovia a nenechali si ujsť toto milé stretnutie. Výborná nálada trvala až do nočných hodín a my sa už teraz tešíme na ďalšie takéto milé stretnutie s našimi priateľmi z Čiech.

Priateľské stretnutie s MAS HanáPriateľské stretnutie s MAS HanáPriateľské stretnutie s MAS HanáPriateľské stretnutie s MAS HanáPriateľské stretnutie s MAS HanáPriateľské stretnutie s MAS HanáPriateľské stretnutie s MAS Haná

Informácia pre verejnosť

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Prevádzka kancelárie MAS - OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" (kód 302051N126)

plagát MAS

Výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ si dovoľuje informovať, že vyhlasuje výberové konanie na nasledovné pracovné pozície:

  • projektový manažér/manažér MAS
  • odborný administratívny asistent
  • administratívny pracovník
  • ekonomický manažér

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 14. 03. 2018

 

Adresa a možný spôsob doručenia:

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“, Ing. Justína Pálková (predseda OZ), Obecný úrad Veľké Vozokany č. 200, 951 82  Malé Vozokanypoštou alebo osobne v termíne doručenia do 28. 02. 2018 do 12:00 hod. Elektronické doručenie nie je akceptované!

 

Osobný pohovor sa uskutoční iba s tými kandidátmi, ktorí najlepšie vyhovujú stanoveným požiadavkám, potrebám projektu implementácie Stratégie CLLD a potrebám vyhlasovateľa.

 

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v priloženom dokumente s názvom "PODMIENKY".

Viac tu:

 

Oznámenie o úspešnej realizácií projektu "Príprava a spracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou"

Oznam - 19.1

Dňa 12. 07. 2016 bola podpísaná zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191NR040010 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Občianskym združením pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  pre projekt s názvom "Príprava a spracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou", ktorého hlavnou aktivitou bolo vypracovať "Stratégiu CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina"