Navigácia

Obsah

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" oznamuje, že sa zmenil termín ukončenia Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Mikroregiónu "Požitavie - Širočina") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Dĺžka trvania výzvy je od 30. 07. 2019 do 16.01.2020.

Zároveň oznamujeme zmenu kontaktných údajov manažéra MAS vo výzve

e-mail: manazer@ozpozitavie-sirocina.sk

tel. kontakt: +421 37 381 0189

Výzva MAS - CLLD

Výzva MAS Požitavie Širočina s podpisom GDPR

Zmena príručky - Príručka pre prijímateľa NFP LEADER verzia 1.2

Zmena príručky - Príloha č. 2b - Projekt realizácie

Príloha č. 4b - Vzor žiadosti o NFP

Príloha č. 5b - Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

Zmena príručky - Príloha č. 6b - Podmienky poskytnutia príspevku, výber a hodnotiace kritériá, verzia 1.2

Príloha č. 8a - stavebný rozpočet

Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO

Zmena príručky - Príloha č. 15a - dokumentácia VO žiadateľ verzia 1.2

Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO

Príloha č. 17b - informácia pre žiadateľov

Príloha č. 19b - metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci

Príloha č. 21b - cestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP

Zmena príručky - Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Zmena príručky - Príloha č. 23b - Tabuľková časť

Zmena príručky - Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF

Zmena príručky - Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č. 10/2017 - aktualizácia č. 1

Výberové a bodovacie kritériá PŠ PRV 7 2018