Obsah

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"  vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD mikroregiónu  "Požitavie - Širočina").

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

Podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Brarislavský kraj)

Fokusová oblasť: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Kód výzvy: MAS_020/7.2/5

Dátum vyhlásenia: 01.06.2023

Dátum uzavretia: 31.07.2023

Typ výzvy: uzavretá výzva

Výzva MAS - CLLD - MAS_020/7.2/5

Výzva MAS - CLLD - MAS_020/7.2/5 s podpisom GDPR

Prílohy k výzve:

Príloha č. 2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5

Príloha č. 4B Vzor žiadosti o NFP_VERZIA 1.5

popis vypĺňania Žiadosti o NFP verzia 1.5

Príloha č. 5B Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5

Príloha č. 6b Podmienky poskytnutia príspevku výber. a hodnot. kritériá_VERZIA 1.5

Príloha č. 8A Stavebný rozpočet_VERZIA 1.5

Príloha č.16A Zoznam dokumentácie k VO

Príloha č. 17B Informácia pre žiadateľov_VERZIA 1.5

Príloha č. 19B Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci_VERZIA 1.5

Príloha č. 21B Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP_VERZIA 1.5

Príloha č. 22B Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5

Príloha č. 24B Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5

Príloha č. 29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD

Príručka pre prijímateľa leader_VERZIA 1.5

Výberové a hodnotiace kritériá MAS Požitavie Širočina k dodatku č. 3 Stratégie CLLD final