Navigácia

Obsah

OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Mikroregiónu "Požitavie - Širočina") z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).  Dĺžka trvania výzvy je od 30.10.2019 do 16.4.2020

Výzva MAS - CLLD

Výzva MAS Požitavie Širočina s podpisom GDPR

Príloha č. 2b - projekt realizácie VERZIA 1.2 BSZ

Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP

Príloha č. 5b - oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia príspevku, výber a hodnotiace kritériá VERZIA 1.2 BSZ

Príloha č. 8a - stavebný rozpočet

Príloha č. 11b - vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc

Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO

Príloha č. 13b - kez jednoduché účtovníctvo

Príloha č. 13b - kez mikroúčtovné jednotky

Príloha č. 13b - kez podvojné účtovníctvo

Príloha č. 14b - schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19.2

Príloha č. 15a - dokumentácia VO žiadateľ VERZIA 1.2 BSZ

Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO

Príloha č. 16b - vyhlásenie o veľkosti podniku msp

Príloha č. 17b - informácia pre žiadateľov

Príloha č. 18b - príručka msp

Príloha č. 19b - metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci

Príloha č. 21b - cestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP

Príloha č. 22b - formulár žiadosti o výpis z registra trestov VERZIA 1.2 BSZ

Príloha č. 24b - koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF

Príloha č. 27a - usmernenie PPA č. 10-2017 aktualizácia č. 1

Príručka pre prijímateľa NFP Leader VERZIA 1.2 BSZ

Výberové a bodovacie kritériá PŠ PRV 7 2018