Obsah

Dobrovoľní hasiči - história a budúcnosť

Dobrovoľní hasiči - história a budúcnosť

DOBROVOĽNÍ HASIČI - HISTÓRIA A BUDÚCNOSŤ / DOBROVOLNÍ HASIČI - HISTORIE A BUDOUCNOST

 

Identifikácia konečného prijímateľa:

Názov konečného prijímateľa:

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

Názov projektu:

Dobrovoľní hasiči - história a budúcnosť / Dobrovolní hasiči - historie a budoucnost

Partneri projektu:

MAS Region HANÁ, z.s. (ČR – Olomoucký kraj)

MAS Bystřička, o.p.s. (ČR – Olomoucký kraj)

Kód projektu:

422051300543

Číslo zmluvy o NFP:

0500543

Schválená výška NFP:

79 990,00 €

Vyčerpaná výška NFP:

54 720,93 €

 

Naplnenie cieľa projektu definovaného v ŽoNFP:

Hlavným cieľom projeku „Dobrovoľní hasiči história a budúcnosť“ bolo rozvíjanie spolupráce a partnerstva medzi mikroregiónom „Požitavie – Širočina“, regiónom HANÁ a regiónom Bystřička v oblasti činnosti dobrovoľných hasičských zborov a s tým spojené zvýšenie atraktivity regiónov pre stálych obyvateľov ako aj návštevníkov v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

Pre splnenie hlavného cieľa projektu bolo potrebné naplnenie špecifických cieľov projektu :

 

 • zlepšenie činnosti DHZ v oblasti športu a ochrany majetku – výmena skúseností
 • zlepšenie činnosti DHZ v oblasti práce s deťmi a mládežou – výmena skúseností
 • zlepšenie činnosti DHZ v oblasti kultúrno – spoločenských aktivít – výmena skúseností
 • prezentácia činnosti DHZ širokej verejnosti
 • prenesenie znalostí a zručností na mladšiu generáciu
 • oživenie spoločenského života na vidieku
 • propagácia historického dedičstva našich regiónov
 • kultúrna výmena a vzájomné poznávanie všetkých partnerských regiónov
 • upevnenie väzieb medzi regiónmi, nadviazanie spolupráce na úrovni spolkov a klubov
 • výmena  príkladov dobrej praxe
 • podpora rozvoja cestovného ruchu
 • zlepšenie kvality života v obciach ako aj v regiónoch

Definovaný hlavný cieľ ako aj čiastkové ciele projektu nadnárodnej spolupráce „Dobrovoľní hasiči - história a budúcnosť“, určené v ŽoNFP boli naplnené prostredníctvom organizovania jednotlivých podujatí, nákupom potrebného vybavenia pre organizovanie podujatí, ako aj výstavbou regionálneho múzea DHZ.

 

Naplnenie aktivít projektu definovaných v ŽoNFP:

Výstavba regionálneho múzea DHZ "Požitavie - Širočina" 

Výstavbu regionálneho múzea DHZ „Požitavie – Širočina“ realizovala firma LASTstav s.r.o. z obce Machulince, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s najnižšou cenou. Proces výberu dodávateľa sa začal na konci roka 2013 po podpise zmluvy o NFP. Fyzická realizácia diela prebiehala od 19.03.2014 do 23.06.2014. Múzeum DHZ je postupne zariaďované a dopĺňané o nové výstavné exponáty prezentujúce činnosť a úspechy DHZ z mikroregiónu „Požitavie – Širočina“.

Projektová dokumentácia pre potreby regionálneho múzea DHZ "Požitavie - Širočina" 

Pre potreby realizácie výstavby regionálneho múzea DHZ bola pred podaním projektu vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu regionálneho múzea DHZ Požitavie – Širočina odborným projektantom Ing. Dušanom Ondrejkom.

Osoba spôsobilá na VO 

Z dôvodu potreby realizovať verejné obstarávanie cez vestník verejného obstarávania, bola na túto činnosť na konci roka 2013 objednaná osoba spôsobilá na verejné obstarávanie pani Silvia Matušková, ktorá má bohaté niekoľkoročné skúsenosti z prostredia verejného obstarávania.

Hasičská liga zručností

Prvým podujatím v rámci realizácie projektu na Slovensku bola „hasičská liga zručností“, ktorá sa organizovala v obci Vieska nad Žitavou dňa 22. – 23. 03. 2014. Podujatie bolo zamerané hlavne na deti a mládež, pričom dobrou propagáciou sa na podujatie prišli pozrieť návštevníci z blízkeho aj širokého okolia. Svojou účasťou podujatie poctil PhDr. Ladislav PETHŐ prezident DPO SR a okresné veliteľky z Nitry a Zlatých Moraviec.  

Deň dobrovoľných hasičov

Deň dobrovoľných hasičov slúžil na prezentovanie činnosti jednotlivých DHZ pred verejnosťou a ukážku ich činnosti. Taktiež sa prezentovali profesionálni hasiči zo Zlatých Moraviec. Podujatie malo úspech a dobrá nálada sa preniesla aj do druhého dňa, kedy sa slávnostne otvorilo a posvätilo múzeum DHZ mikroregiónu „Požitavie – Širočina“. Celé podujatie sa uskutočnilo v dvoch obciach Tesárske Mlyňany a Čierne Kľačany dňa 04. – 05. 10. 2014.

Exkurzia dobrovoľných hasičov 

Plánovaná exkurzia dobrovoľných hasičov sa realizovala v dňoch 14. – 15. 03. 2015 v území MAS Požitavie – Širočina a v blízkom okolí. Navštívili sa hasiči z AE Mochovce, ktorí prezentovali svoju činnosť a techniku v rámci infocentra ENERGOLAND. Následne sa výprava presunula do HaZZ stanice v Nitre na Klokočine, kde sa prezentovala technika a činnosť profesionálnych hasičov. V rámci podujatia sa prezentovali aj jednotlivé DHZ z územia MAS „Požitavie – Širočina“ pričom sa zamerali na zrekonštruované hasičské zbrojnice z dotácie LEADER, hasičskú techniku a úspechy z minulých rokov. Exkurzia priniesla veľa nových poznatkov a jej účastníci si vymenili cenné skúsenosti.

Worshop: DHZ a práca s deťmi a mládežou 

Časť projektu Dobrovoľní hasiči – história a budúcnosť venovaná vzdelávaniu aktérov v oblasti rozvoja spoločenského života v obciach a aktivizácií mladých ľudí pre dobrovoľné hasičstvo sa uskutočnila na konci realizácie projektu v dňoch 28. – 29. 03. 2015. V obci Vieska nad Žitavou v Kultúrnom dome prebehol workshop, ktorého témami bola Ochrana majetku a života pri požiaroch, Práca s mládežou v DHZ v podmienkach SR a ČR, Prvá pomoc, História DPO na Slovensku a pod. Prezentovali odborne kvalifikovaní lektori a dlhoroční profesionálni a dobrovoľní hasiči. Súčasťou podujatia a výmeny skúseností bola aj súťaž hasičov, v rámci ktorej si mohli všetci účastníci vyskúšať výstupy projektu spísané v publikácií DHZ, práca s deťmi a mládežou, ktorá je metodickým výstupom projektu. 

Vybavenie

 • Party stan 6x8 m.

Do vlastníctva MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ bol zakúpený party stan rozmerov 6 x 8 m, ktorý bude slúžiť pri organizovaní podujatí v dobe udržateľnosti projektu.

 • Tričká (dresy)

V rámci súťaženia a vybavenia jednotlivých DHZ boli zakúpené do vlastníctva OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ tričká (dresy) v celkovom počte 100 ks.

Metodická príručka 

Hlavným odborným výstupom projektu, ktorý nemá v SR a v ČR obdobu je metodická príručka pre prácu v DHZ s deťmi a mládežou. Táto príručka bude slúžiť do budúcna ako študijný materiál pre skvalitnenie prípravy dobrovoľných hasičov na riadny zásah pri ochrane majetku a ľudských životov. Celkovo bolo z projektu pre MAS – OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ zakúpených 250 výtlačkov tejto jedinečnej brožúry.

Koordinácia projektu 

Koordinácia projektu prebiehala priebežne hlavne počas organizácie jednotlivých podujatí a cez internet (skype) čím sa šetrili verejné zdroje. V rámci projektu bola len 1 pracovná cesta na koordinačné stretnutie do obce Těšetice (ČR) dňa 24.01.2015.

 


Vytvorené: 5. 5. 2015
Posledná aktualizácia: 5. 5. 2015 13:44
Autor: