Navigácia

Obsah

Miestna akčná skupina OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od 15. 5. 2019 do 28. 6. 2019 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Výzva na OH č. 3 pre opatrenie 6.4

Výzva na OH č. 3 pre opatrenie 6.4 PDF